ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
ค้นหา :  

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560
ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้ว
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์
เว็บไซด์บัณฑิตศึกษา (ตัวใหม่) http://registra.bpi.ac.th/me/
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2
ตารางสอน ปีการศึกษา 2560 ภาคที่ 2
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 2555-2559
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 1
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2561
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับปริญญาโท
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา เพื่อรายงานต้นสังกัดแต่ละเทอม
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตรับปริญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2557
คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
คำร้องขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คำร้องขอหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอใบระเบียนการศึกษา Transcript
คำร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา