ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
ค้นหา :  

ประกาศสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 2
แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2560 NEW
ปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2559
ปฎิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแต่งตั้งแล้ว
แบบฟอร์มประวัติอาจารย์
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558
ตารางเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท ปีการศึกษา 2559 ภาคการศึกษาที่ 1
วิทยานิพนธ์ บัณฑิตศึกษา 2555-2559
ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนสำหรับปริญญาโท
คำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา เพื่อรายงานต้นสังกัดแต่ละเทอม
แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตรับปริญญาวันที่ 7 สิงหาคม 2557
คำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต
คำร้องขอจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
คำร้องขอหนังสือรับรองว่าสำเร็จการศึกษา
คำร้องขอใบระเบียนการศึกษา Transcript
คำร้องขอหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา