ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
หัวข้อดาวน์โหลดอัพเดท
คำร้องทั่วไปดาวน์โหลด10 พ.ค. 2556
ลาพักการศึกษาดาวน์โหลด10 พ.ค. 2556
คู่มือทำวิทยานิพนธ์ดาวน์โหลด20 ก.ย. 2556
พรบ.ว่าด้วยค่าบำรุงการศึกษาดาวน์โหลด23 ก.ย. 2556
ประกาศรับสมัครเรียน ป.โทดาวน์โหลด29 ม.ค. 2557
คู่มือรับสมัครดาวน์โหลด3 ก.พ. 2557
แบบสำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ดาวน์โหลด19 ส.ค. 2558
แบบสอบถามสำหรับนักศึกษาดาวน์โหลด29 พ.ค. 2558
แบบสอบถามสำหรับบัณฑิตดาวน์โหลด29 พ.ค. 2558
ใบสมัครเรียนระดับบัณฑิต ปริญญาโท 2560 ดาวน์โหลด19 ม.ค. 2560
หลักสูตร นาฏศิลป์ ดุริยางค์ และทัศนศิลป์ดาวน์โหลด7 มิ.ย. 2560
แบบฟอร์มใบ บฑ.1-23ดาวน์โหลด24 พ.ย. 2560