ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2557
วันปฐมนิเทศ
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงานอธิการบดี (วังหน้า) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
นศ.ใหม่รายงานตัว และลงทะเบียนเรียน
นศ.รุ่น1-5 ลงทะเบียนเรียน/รักษาสถานภาพนศ.
บัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โทร.๐๒-๒๒๔-๔๗๐๔ ต่อ ๑๒๐, ๔๒๐, ๔๒๑

กำหนดการปฐมนิเทศ

เอกสารประกอบการรายงานตัว
1.สำเนาบัตรประชาชน 2.สำเนาทะเบียนบ้าน 3.สำเนาปริญญาบัตร
4.สำเนาทรานสคริป 5.รูปถ่ายหนึ่งนิ้ว 6.ใบรับรองแพทย์
กลับหน้าหลัก