ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
ประวัติความเป็นมาของโครงการบัณฑิตศึกษา

        สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม   มีอำนาจหน้าที่ตามที่ระบุในวัตถุประสงค์ของสถาบัน  มาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๕๐    ที่ว่า “ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์  คีตศิลป์และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล  รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ทำการสอน ทำการแสดง ทำการวิจัย  และให้บริการทางวิชาการ  ตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ   และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนในท้องถิ่น”
          นาม  “บัณฑิตพัฒนศิลป์” เป็นนามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์อุปถัมภ์มรดกศิลปวัฒนธรรมไทย โปรดเกล้าฯ พระราชทาน เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๐ ซึ่งหมายถึง สถาบันผลิตบัณฑิตทางศิลปะแห่งความเจริญ เป็นการยกระดับการศึกษาด้านดุริยางคศิลป์ และช่างศิลป์ เพื่อนำศิลปะมาพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติ
           สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เดิมเป็นสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการได้รับการสถาปนาขึ้นตามพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.๒๕๔๑  โดยมีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์และช่างศิลป์ทั้งไทยและสากล  การดำเนินการในการจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เริ่มตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๔๑ โดยกรมศิลปากร  ซึ่งได้พยายามผลักดันในเรื่องการยกระดับการศึกษาวิชาชีพพิเศษเหล่านี้  แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จจนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑   มีการประกาศจัดตั้งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๑๕ ตอนที่ ๗๙ หน้า ๑๓-๒๓  และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๑
           สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปิดดำเนินการสอนครั้งแรก  ใน ๓ คณะวิชา  คือ  คณะศิลปวิจิตร   คณะศิลปนาฏดุริยางค์   และคณะศิลปศึกษา   ตั้งแต่วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒   เป็นหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ๒ ปี   สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรนาฏศิลป์ชั้นสูง (ปนส.)  จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ทุกแห่ง     และผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรศิลปกรรมวิชาชีพชั้นสูง  (ศ.ปวส.)  จากวิทยาลัยช่างศิลป์ทุกแห่ง
            ในปีการศึกษา ๒๕๔๗ ได้ขยายการผลิตบัณฑิต  โดยเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี (๔ ปี) ในคณะศิลปวิจิตรและคณะศิลปนาฏดุริยางค์    เปิดหลักสูตรปริญญาตรี (๕ ปี) ในคณะศิลปศึกษา  และเปิดเครือข่ายห้องเรียนคณะศิลปศึกษาในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภูมิภาค
            ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปวิจิตรในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัย      ช่างศิลปสุพรรณบุรี
             ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ได้ขยายการผลิตบัณฑิตคณะศิลปนาฏดุริยางค์ในห้องเรียนเครือข่ายวิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์และวิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
             ปัจจุบันสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม  ดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐   ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ ๑๒๔ ตอนที่ ๓๒  วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐   มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐   ส่งผลให้สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เปลี่ยนสถานะเป็นนิติบุคคล สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะถึงระดับปริญญาเอก   ดังนั้นสถาบันฯ นอกจากจะดำเนิน  การเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) ปริญญาตรี (๕ ปี)  และปริญญาตรี (๔ ปี)  ในคณะวิชา  ในเครือข่ายห้องเรียนคณะศิลปศึกษา  คณะศิลปนาฏดุริยางค์ในวิทยาลัยนาฏศิลป์ภูมิภาค ทั้ง ๑๑ แห่ง เครือข่ายห้องเรียนของคณะศิลปะวิจิตรในวิทยาลัยช่างศิลปะสุพรรณบุรีแล้ว ยังมีหน้าที่จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพเฉพาะ และระดับต่ำกว่าปริญญาตรีในวิทยาลัยนาฏศิลป์ และวิทยาลัยช่างศิลป์ รวม ๑๕ แห่งด้วย  โดยมีส่วนราชการที่จัดการศึกษาในสังกัดจำนวน ๑๘ แห่ง  ตามกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑  วันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑  ดังนี้
            ๑. คณะศิลปนาฏดุริยางค์
            ๒. คณะศิลปวิจิตร
            ๓. คณะศิลปศึกษา
            ๔. วิทยาลัยช่างศิลป
            ๕. วิทยาลัยช่างศิลปนครศรีธรรมราช
            ๖. วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี
            ๗. วิทยาลัยนาฏศิลป
            ๘. วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์
            ๙. วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี
            ๑๐. วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
            ๑๑. วิทยาลัยนาฏศิลปนครราชสีมา
            ๑๒. วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช
            ๑๓. วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง
            ๑๔. วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด
            ๑๕. วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี
            ๑๖. วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย
            ๑๗. วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี
            ๑๘. วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง
            นอกจากนั้นสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้มีนโยบายขยายโอกาสให้แก่บัณฑิตจากสถาบันฯ และสถาบันอื่นที่จะเลือกศึกษาต่อในระดับปริญญามหาบัณฑิตเฉพาะด้านนาฏศิลป์  ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และช่างศิลป์  และพัฒนาบุคลากรของสถาบันให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในศาสตร์ด้านศิลปะเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาต่อไปพัฒนาการจัดการศึกษาแก่หน่วยงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการโครงการจัดตั้งบัณฑิตวิทยาลัยและเริ่มจัดทำหลักสูตรระดับปริญญาโทมาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๐
            ปีการศึกษา ๒๕๕๒  หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิตสาขานาฏศิลป์ไทย และหลักสูตรมหาบัณฑิตสาขาดุริยางคศิลป์ไทย   ได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ในการประชุม ครั้งที่      ๗/๒๕๕๒  วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๒  และได้รับคำรับรองจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๔๘  ตามหนังสือที่    ศธ ๐๕๐๖(๒)/๒๒๔๙
            ปีการศึกษา ๒๕๕๓   จึงได้เริ่มเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาโท  ๒ สาขาวิชา  คือ สาขานาฏศิลป์ไทยและสาขาดุริยางคศิลป์ไทย

ที่ตั้ง    
            โครงการบัณฑิตศึกษา  สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (วังหน้า) เลขที่ ๒ ถนนราชินี  แขวงพระบรมมหาราชวัง  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐
กลับหน้าหลัก