ประวัติ
 
โครงสร้าง
บุคลากร
 
ศิลปมหาบัณฑิต
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 
บุคลากร


คณาจารย์บัณฑิตศึกษา
ดร.สิริชัยชาญ ฟักจำรูญ
ดร.ชนัย  วรรณะลี
ดร.นิวัฒน์ สุขประเสริฐ
ผศ.ดร.ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์
นางพิมณภัทร  ถมังรักษ์สัตว์
ผศ.ดร.จินตนา  สายทองคำ
ดร.สุรัตน์ จงดา
ดร.จุลชาติ อรัณยะนาค
ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม
ผศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน
รศ.ดร.กรรณิการ์  สัจกุล
รศ.ดร.เสาวลักษณ์  รัตนวิชช์
นายประเมษฐ์ บุณยะชัย
ผศ.ศุภชัย สุกขีโชติ
ผศ.ดร.อัครวิทย์  เรืองรอง
ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร
อาจารย์พัชรี รักษาวงศ์
นายนัฐพงศ์ โสวัตร
ดร.บำรุง  พาทยกุล
ดร.ดุษฎี  มีป้อม
ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ
ดร.สมเกียรติ ภูมิภักดิ์
ดร.วัชรมณฑ์ คงขุนเทียน
ดร.สาริศา ประทีปช่วง
นายวาทิตต์ ดุริยอังกูร
นางทัศนีย์ ขุนทอง
นายอนันต์ สบฤกษ์
ศ.นพ.พูนพิศ อมาตยกุล

บุคลากรโครงการบัณฑิตศึกษา
ดร.ธีรภัทร์ ทองนิ่ม หัวหน้าโครงการบัณฑิตศึกษา
ผศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์ ประธานสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ดร.ชนัย  วรรณะลี เลขานุการสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย
ดร.บำรุง  พาทยกุล ประธานสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
ดร.นพคุณ สุดประเสริฐ เลขานุการสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย
รศ.ศุภชัย สุกขีโชติ ประธานสาขาวิชาทัศนศิลป์
อ.เด่น หวานจริง เลขานุการสาขาวิชาทัศนศิลป์
นางสาวกมลวรรณ ยังลือ ฝ่ายธุรการ
นายอภิรักษ์ ไพบูลย์ ฝ่ายการเงิน
นายรัตนพงศ์ แก้วน้อย ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล
นางสาวนพัชรฐา ลิ่มหลัก ฝายประสานงานโครงการบัณฑิตศึกษา

กลับหน้าหลัก